Littérature japonaise
moderne et contemporaine

Sous un voile de lune / ombre de fleur / ombre de femme!
Sôseki Natsume, 1867-1916


Quelques écrivains remarquablesAutres écrivains

( par année de naissance croissante )
 • Chomin Nakae (1847 - 1901)
 • Lafcadio Hearn (小泉八雲 Koizumi Yakumo) (1850 - 1904)
 • Ogai Mori (1862 - 1922)
 • Inazo Nitobe (1862 - 1933)
 • Shiki Masaoka (1867 - 1902)
 • Ichiyo Higuchi (1872 - 1896)
 • Katai Tayama (1872 - 1930)
 • Toson Shimazaki (1872 - 1943)
 • Kafu Nagai (1879 - 1959)
 • Takuboku Ishikawa (1886 - 1912)
 • Kyusaku Yumeno (1889 - 1936)
 • Ryunosuke Akutagawa (1892 - 1927)
 • Eiji Yoshikawa (1892 - 1962)
 • Edogawa Ranpo (1894-1965)
 • Noe Ito (1895 - 1923)
 • Kenji Miyazawa (1896 - 1933)
 • Kikou Yamata (1897 - 1975) écrivaine française de langue japonaise et française
 • Chiyo Uno (1897 - 1996)
 • Masuji Ibuse (1898 - 1993)
 • Yasunari Kawabata (1899 - 1972) Prix Nobel 1968
 • Jun Ishikawa (1899 - 1987)
 • Yojiro Ishizaka (1900 - 1986)
 • Kazuo Watanabe (1901 - 1975)
 • Fumio Niwa (1904 - 2005)
 • Ango Sakaguchi (1906 - 1955)
 • Yasushi Inoue (1907 - 1991)
 • Takashi Nagai (1908 - 1951)
 • Osamu Dazai (1909 - 1948)
 • Seicho Matsumoto (1909 - 1992)
 • Yutaka Haniya (1910 - 1997)
 • Rinzo Shiina (1911 - 1973)
 • Taisen Deshimaru (1914 - 1982)
 • Shichiro Fukazawa (1914 - 1987)
 • Masao Maruyama (1914 - 1996)
 • Junji Kinoshita (1914 - )
 • Hiroshi Noma (1915 - 1991)
 • Shusaku Endo (1923 - 1996)
 • Ryotaro Shiba (1923 - 1996)
 • Kobo Abe (1924 - 1993)
 • Junnosuke Yoshiyuki (1924-1994)
 • Chie Nakane (1926 - )
 • Shozo Numa (1926 - )
 • Akira Yoshimura (1927 - 2006)
 • Takeshi Kaiko (1930-1989)
 • Kiyohiro Miura (1930 - )
 • Akiyuki Nosaka (1930 - )
 • Sawako Ariyoshi (1931 - 1984)
 • Yasutaka Tsutsui (1934 - )
 • Yumiko Kurahashi (1935 - )
 • Shuji Terayama (1935 - 1983)
 • Yoshikichi Furui (1937 - )
 • Agata Hikari (1943 - 1992)
 • Kenji Nakagami (1946 -1992)
 • Yuko Tsushima (1947 - )
 • Mizuko Masuda (1948 - )
 • Teru Miyamoto (1947 - )
 • Ryu Murakami (1952 - )
 • Tomomi Fujiwara (1955 - )
 • Hikaru Okuizumi (1956 - )
 • Koji Suzuki (1957 - )
 • Hiromi Kawakami (1958 - )
 • Shu Fujisawa (1959 - )
 • Hitonari Tsuji (1959 - )
 • Eimi Yamada (1959 - )
 • Shun Medoruma (1960 - )
 • Miyuki Miyabe (1960 - )
 • Yoko Tawada (1960 - )
 • Masahiko Shimada (1961 - )
 • Chiya Fujino (1962 - )
 • Ko Machida (1962 - )
 • Toshiyuki Horie (1964 - )
 • Keiichirô Hirano 平野啓一郎 (1975 - )

retour à la page d'accueil voyage au Japon